Algemene voorwaarden

  1. De offertes en contractuele relaties tussen Idemax bvba en de klant worden beheerst door de hierna vermelde voorwaarden, niettegenstaande om het even welke tegenstrijdige aanduiding op de documenten van de medecontractant
  2. Offertes-prijsopgaven: tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle door Idemax bvba offerte in alle opzichten vrijblijvend. Bij uitdrukkelijk overeengekomen vaste prijs is de geldigheid van de offertes 30 dagen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Levering: de opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en het feit dat deze datum wordt overschreven, geeft welke ook de oorzaak ervan zij, aan de medecontractant geen enkel recht op schadevergoeding, boetes of verbreking van de overeenkomst
  4. Betaling: alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van Idemax bvba, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele intrest van 10% per jaar verschuldigd, alsmede een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,  behoudens aantoonbare hoger schade. alle eventueel opgestelde doch niet vervallen facturen worden onmiddellijk opeisbaar in geval van niet tijdige betaling van één factuur. 
  5. Eigendomsrecht/risico : de geleverde goederen blijven eigendom van Idemax bvba tot volledige betaling der prijzen, de bijkomende prestaties en de kosten, zelfs indien de goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Het risico voor verlies, diefstal of beschadiging gaat over op het moment van de levering.
  6. Aanvaarding:  zichtbare gebreken zijn aanvaardt behoudens de melding ervan binnen de 10 dagen na levering, en dit per aangetekend schrijven.
  7. Annulatie en ontbinding: in geval van annulatie of ontbinding van de overeenkomst is de medecontractant  een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de (resterende) aannemingsprijs , behoudens aantoonbare hoger schade. indien de medecontractant gehouden is tot betaling van een voorschot kan Idemax bvba de niet betaling ervan beschouwen als een annulatie of ontbinding van de overeenkomst door de medecontractant. In geval van opeenvolgende leveringen is Idemax  bvba gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten tot betaling door de medecontractant van alle openstaande ( zelfs niet vervallen) facturen alsmede intresten, schadevergoeding en aanvullende kosten, indien de medecontractant één of meerdere facturen niet tijdig betaald heeft. 
  8. Overmacht: in geval van overmacht is Idemax bvba niet gehouden tot uitvoering van prestaties zonder dat de medecontractant hiervoor schadevergoeding van welke aard ook zou kunnen eisen
  9. Bevoegdheid en toepasselijk recht:  in geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel  de rechtbanken  van het arrondissement Turnhout bevoegd
  10. Als gespecialiseerd speelplaatsplatform voor scholen, gemeenten en zakelijke gebruikers, bieden wij op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de nodige veiligheidseisen. Door te bestellen via speelplaatsmeubel.be, bevestigt u dat u handelt namens een onderneming/officiële instantie. Als zodanig wijzen we u erop dat de aankopen die via onze site worden gedaan, niet onder het standaard consumenten herroepingsrecht vallen. Dit recht is namelijk alleen van toepassing op consumentenaankopen. Voor meer informatie over onze producten of diensten, of voor advies op maat, staat onze klantenservice graag tot uw beschikking.